38066 52 666 33 planeta.pediatria@gmail.com

Договір публічної оферти про надання послуг

 1. Загальні положення.
 2. ТОВ “Планета Педіатрія”, в подальшому «Виконавець», публікує цю публічну оферту про надання послуг.

Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою egomedicum.com , є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Здійснення Замовником першої оплати медичних послуг в порядку, визначеному в розділі 4 Вартість послуг і порядок розрахунків (ст. 642 ЦК України) є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

 1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються в таких значеннях:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ними договір на надання платних медичних послуг на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 1.2 Оферти.

Замовник – фізична особа, яка купує і / або яка отримує платні медичні послуги відповідно до Договору.

Виконавець –ТОВ “Планета Педіатрія”, що надає платні медичні послуги на підставі виданої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України       Приказ МОЗ Украины №877 от 18.04.19г                                                     (далі

«Ліцензія»)

Прейскурант – діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою:                                                               , що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

 1. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.
 2. Термін дії цієї оферти встановлюється з 17 вересня 2018 року на весь період дії Ліцензії на здійснення медичної діяльності.
 3. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується впродовж строку дії Договору надавати замовнику медичні послуги у відповідності до заявлених в Ліцензії видів медичної діяльності, за ціною згідно Прейскуранту, а Замовник зобов’язується оплачувати ці послуги.

 1. Права та обов’язки сторін
 1. Виконавець зобов’язаний:
  1. Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних медичних послуг.
  2. Своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.1.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України, зберігати таємницю про стан здоров’я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про інші відомості, одержані при Виконавцем при наданні ним медичних послуг Замовнику, крім передбачених законодавчими актами випадків.

 1. Виконавець має право:
  1. Призупинити надання послуг за Договором в односторонньому позасудовому порядку при порушенні Замовником зобов’язань, прийнятих відповідно до Договору.
  2. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику:
   1. Коли надання таких послуг не передбачено Ліцензією Виконавця;
   2. При відсутності необхідних фахівців, устаткування, інвентарю;
   3. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в спеціалізованих медичних установах;
   4. Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов’язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров’ю або загрожує його життю;
   5. Якщо надання таких послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану Замовника.
 2. Замовник зобов’язаний:
  1. До надання медичних послуг повідомити Виконавцю всі відомості про перенесені та наявні захворюваннях, відомих йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливих алергічних реакціях, індивідуальні особливості організму.
  2. Виконувати всі медичні приписи, призначення, рекомендації фахівців Виконавця, що надають медичні послуги за цим Договором.
  3. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені цим Договором.
 3. Замовник має право:
  1. На отримання повної інформації про Виконавця, про обсяг та зміст надаваних Виконавцем послуг.
  2. Відмовитися від виконання цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 4. Вартість послуг і порядок розрахунків
 1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Замовника Прейскуранту і вказується у квитанції, що видається Виконавцем за фактом передоплати Споживачем замовлених послуг.
 2. Послуги надаються Замовнику на умовах повної попередньої оплати.
 3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом використання банківських платіжних карт через сайт Виконавця.
 4. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні.
 5. Відповідальність сторін
 1. Виконавець не несе відповідальності за результати надання медичних послуг у випадках недотримання Замовником рекомендацій по лікуванню і здійснення інших дій, спрямованих на погіршення здоров’я Замовника.
 2. Виконавець не несе відповідальності, якщо до надання медичної послуги Замовник не виконав обов’язок щодо інформування лікаря про перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої медичної послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації.
 3. У разі якщо неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.
 4. У разі неможливості виконання, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.
 5. В інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 6. Прикінцеві положення
 1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником.
 2. Якщо суперечки між Замовником та Виконавцем щодо Договору не вирішені шляхом переговорів Сторін, вони підлягають розгляду в суді.
 3. Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.
 4. Додаток № 1 (Прейскурант) є невід’ємною частиною цієї публічної оферти, однак не обмежується строком її дії.